Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кучерова, Г.Ю.
dc.date.accessioned 2016-12-05T17:36:41Z
dc.date.available 2016-12-05T17:36:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти / Г.Ю. Кучерова // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 271-280. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109655
dc.description.abstract Розглянуто та узагальнено досвід країн ЄС щодо стратегічного розвитку податкової свідомості громадян. Визначено, що податкова свідомість громадян ЄС формується на основі взаємозв’язку факторів, а саме: соціальних норм, суспільних благ, ефективності податкового адміністрування та дій уряду. У результаті узагальнення взаємозв'язків між факторами податкової свідомості громадян ЄС виявлено, що рівень ефективності податкового адміністрування знижується в умовах низької соціальної віддачі податків. Розглянуто аспекти реалізації заходів, що були вжиті державами-членами ЄС у напрямі підвищення ефективності податкового управління. Зазначено, що податкова політика урядів країн-членів ЄС балансувала між використанням заходів щодо свідомого оподаткування та стратегіями примусу до дотримання норм податкового законодавства. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрен и обобщен опыт стран ЕС по стратегическому развитию налоговой сознательности граждан. Определено, что налоговая сознательность граждан ЕС формируется на основе взаимосвязи факторов, а именно: социальных норм, общественных благ, эффективности налогового администрирования и действий правительства. В результате обобщения взаимосвязей между факторами налоговой сознательности граждан ЕС выявлено, что уровень эффективности налогового администрирования снижается в условиях низкой социальной отдачи налогов. Рассмотрены аспекты реализации мер, принятых государствами-членами ЕС в направлении повышения эффективности налогового управления. Отмечено, что налоговая политика правительств стран-членов ЕС балансировала между использованием мер по достижению сознательного налогообложения и стратегиями принуждения к соблюдению норм налогового законодательства. uk_UA
dc.description.abstract The article reviewed and summarized the experience of EU countries in the strategic development of citizens' tax awareness. It was determined that the tax awareness of EU citizens is based on the relationship of factors, namely: social norms, public goods, efficiency of tax administration and the government. As a result, generalizations relationships between factors of tax awareness of EU citizens revealed that the level of tax administration efficiency is reduced in low social return taxes. The aspects of the implementation of measures taken by EU Member States towards improving the efficiency of tax administration. It is noted that the tax policies of governments of EU member states to balance between the use of measures to achieve conscious tax policies and compel compliance with tax legislation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти uk_UA
dc.title.alternative Зарубежный опыт стратегического развития налоговой сознательности граждан европейского сообщества uk_UA
dc.title.alternative Foreign experience in the strategic development of tax awareness of citizens of the European community uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис