Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Амоша, О.І.
dc.contributor.author Новікова, О.Ф.
dc.contributor.author Антонюк, В.П.
dc.contributor.author Ляшенко, В.І.
dc.contributor.author Залознова, Ю.С.
dc.contributor.author Логачова, Л.М.
dc.contributor.author Панькова, О.В.
dc.contributor.author Касперович, О.Ю.
dc.contributor.author Іщенко, О.В.
dc.date.accessioned 2016-11-28T17:40:45Z
dc.date.available 2016-11-28T17:40:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, В.І. Ляшенко, Ю.С. Залознова, Л.М. Логачова, О.В. Панькова, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 1 (43). — С. 4-15. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109458
dc.description.abstract Зміст проекту Концепції базується на забезпеченні реалізації національних інтересів України щодо подолання воєнного протистояння на сході України, на матеріалах зведеного звіту Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) з оцінки відновлення та розбудови миру (том 1, 2), на нормативно-правових, законодавчих та стратегічних документах України, які спрямовані та сприяють розв’язанню проблем подолання кризового стану в державі та наслідків воєнних дій. Структура проекту Концепції відповідає вимогам документів такої спрямованості та містить розділи: визначення проблеми, аналіз причин її виникнення та розв’язання програмним методом, мету програми, визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми, шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання програми, а також очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності, оцінку фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів для виконання програми з аналізом ризиків реалізації програми. Це першій в Україні проект документу концептуального плану, який стосується розв’язання проблем сходу України. uk_UA
dc.description.abstract Содержание проекта Концепции базируется на обеспечении реализации национальных интересов Украины относительно преодоления военного противостояния на востоке Украины, на материалах отчета Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и Мирового банка по оценке возобновления и развития мира (том 1, 2), на нормативно-правовых, законодательных и стратегических документах Украины, которые направлены и способствуют решению проблем преодоления кризисного состояния в государстве и последствий военных действий. Структура проекта Концепции отвечает требованиям документов такой направленности и содержит разделы: определение проблемы, анализ причин ее возникновения и решение программным методом, цель программы, определение оптимального варианта решения проблемы, пути и способы решения проблемы, сроки выполнения программы, а также ожидаемые результаты выполнения Программы и определения ее эффективности, оценку финансовых, материально-технических, трудовых ресурсов для выполнения программы с анализом рисков реализации программы. Это первый в Украине проект документа концептуального плана, который касается решения проблем востока Украины. uk_UA
dc.description.abstract The project of Conception devoted to providing of realization of national interests of Ukraine in relation to overcoming of military opposition on East of Ukraine. It is based on materials of reports of European Union, United Nations and the World bank as evaluated by renewal and development of the world (volume 1, 2), on the normatively-legal, legislative and strategic documents of Ukraine, which are directed and assist the decision of problems of overcoming of the crisis state in the state and consequences of military operations. The structure of project of Conception answers: the requirements of documents of such orientation and contains divisions from determination of problem, analysis of reasons of her origin and by a decision by a programmatic method, I sweep the programs, determinations of optimal variant of decision of problem, ways and methods of decision of problem, terms of implementation of the program, and also the expected results of implementation of Program and determination of her efficiency, estimation of financial, material and technical, labour resources for implementation of the program with the analysis of risks of realization of the program. It is the first national project of document of conceptual plan which touches the decision of problems of East of Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Соціально-економічні проблеми Донбасу uk_UA
dc.title Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України uk_UA
dc.title.alternative Проект Концепции государственной целевой Программы по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины uk_UA
dc.title.alternative Project of the Conception of National Program on Renewal and Development of the peace in the East regions of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24.001.11:330.1:172.4(477.52/.6)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис