Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Development of Innovative Business on Principles Public-Private Partnerships

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Drachuk, Yu.Z.
dc.contributor.author Trushkina, N.V.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:43:44Z
dc.date.available 2016-11-24T17:43:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Development of Innovative Business on Principles Public-Private Partnerships / Yu.Z. Drachuk, N.V. Trushkina // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 139-145. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109333
dc.description.abstract In the paper performs the SWOT-analysis of innovative business in Ukraine. The major indicators of innovative activity in Ukraine are analyzed. The factors, that inhibit the activation of the functioning of small and medium enterprises in innovation, are investigated, among which: insufficient infrastructure to support innovative entrepreneurship; insufficient budgetary funds for scientific and technical sphere; the lack of venture capital and the underestimation of the stock and mechanisms; insufficiently stable financial condition of enterprises; a weak stimulation of the development of innovative financing of non-state (lack of venture financing); administrative barriers (according to foreign experts, to 8% of revenue spent by entrepreneurs on overcoming administrative barriers); lack of an integrated legal support of innovative entrepreneurship; lack of motivation on the part of entrepreneurs for using the results of scientific research budget in innovation; lack of effective development of innovative entrepreneurial environment; insufficient level of innovation culture; limited access to information innovation environment; lack of support for small innovative businesses at regional level.The results of this research suggest the need to address the major challenges for the development of innovative business in Ukraine in the contemporary economy. Among them: creating an enabling institutional, structural, legal and other condition for the development of innovative entrepreneurship in the industrial sector and the service sector, including through the extensive use of technology «single window»; formation of an effective competitive sector of innovative business based on strategic relations with big business, synergy with governments at the regional and local levels; the accelerated growth and sustainability of innovative entrepreneurship by improving the development and support of small and medium-sized enterprises, strengthening the role of innovative entrepreneurship in the gross regional product in terms of intensification of regional development in Ukraine, improving the quality of life in cities and regions.The proposals to enhance the development of innovative entrepreneurship as the effective form of public-private partnership in Ukraine are developed. To improve the situation in the innovative business in the short term expedient implementation of a number of the following activities: analysis of the actual state of development of innovative business; increase in the number of small enterprises in innovation, as close to the standards of building an innovative economy (60-80%); creating the conditions for small businesses to reduce costs by introducing new products to improve competitiveness; ensure access of small innovative businesses to various sources of funding in order to reduce the costs of the introduction of innovative products; implementation of the selection of projects that require subsidies; formation of a system of training for the innovation sphere, which in the future should be gradually integrated into the international system; the creation of the state of scientific and methodological center of a multi-level system of training specialists in the field of innovation; formation of innovative infrastructure objects, for example, a consortium whose main task should be to find and implementation of large innovative projects related, usually with the use of new technologies. uk_UA
dc.description.abstract У статті виконано SWOT-аналіз інноваційного бізнесу в Україні. Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності в Україні. Досліджено чинники, які стримують активацію функціонування малих і середніх підприємств в інноваційній сфері, серед яких: недостатній розвиток інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва; недостатній обсяг бюджетних коштів на науково-технічну сферу; відсутність венчурного капіталу і недооцінка венчурного і фондового механізмів; недостатньо стійкий фінансовий стан підприємств; слабке стимулювання розвитку інноваційної системи недержавного фінансування (відсутність венчурного фінансування); адміністративні бар'єри (за даними зарубіжних експертів, до 8% виручки підприємців витрачається на подолання адміністративних бар'єрів); відсутність комплексного законодавчого забезпечення інноваційного підприємництва; відсутність мотивації з боку підприємців за використанням результатів бюджетних наукових досліджень в інноваційній сфері; недостатньо ефективний розвиток інноваційного підприємницького середовища; недостатній рівень інноваційної культури; обмежений доступ до інформаційного інноваційного середовища; відсутність системи підтримки малого інноваційного підприємництва на регіональному рівні. Результати проведеного наукового дослідження свідчать про необхідність вирішення основних завдань для розвитку інноваційного підприємництва в Україні в сучасних умовах господарювання. Серед них: формування сприятливих інституційних, структурних, законодавчих та інших умов для розвитку інноваційного підприємництва у виробничій сфері та сфері послуг, у тому числі шляхом широкого використання технології «єдиного вікна»; формування ефективного конкурентоспроможного сектора інноваційного підприємництва на основі стратегічних взаємовідносин з великим бізнесом, узгодженості дій з органами управління на регіональному та місцевому рівнях; забезпечення прискореного економічного зростання і стійкості інноваційного підприємництва шляхом поліпшення розвитку та підтримки малих і середніх підприємств, посилення ролі інноваційного підприємництва в структурі валового регіонального продукту в умовах інтенсифікації регіонального розвитку України, підвищення якості життя населення в містах і регіонах. Розроблено пропозиції щодо розвитку інноваційного підприємництва на принципах публічно-приватного партнерства. Для поліпшення ситуації в інноваційному підприємництві в найближчій перспективі доцільне здійснення ряду таких заходів: аналіз реального стану розвитку інноваційного підприємництва; зростання кількості малих підприємств в інноваційній сфері з максимальним наближенням достандартів побудови інноваційної економіки; створення умов для скорочення витрат малих підприємств на впровадження нової продукції для підвищення конкурентоспроможності; забезпечення доступу малих інноваційних підприємств до різних джерел фінансування для зниження витрат на впровадження інноваційної продукції; здійснення відбору проектів, які потребують субсидій; формування системи підготовки фахівців для інноваційної сфери, яка в подальшому має бути поступово інтерована в міжнародну систему; створення державного науково-методичного центру розвитку багаторівневої системи підготовки фахівців у сфері інновацій; формування об'єктів інноваційної інфраструктури, наприклад, консорціуму, основним завданням якого має бути пошук і реалізація великих інноваційних проектів, пов'язаних, як правило, з використанням нових технологій. uk_UA
dc.description.abstract В статье выполнен SWOT-анализ инновационного бизнеса в Украине. Проанализированы основные показатели инновационной деятельности в Украине. Исследованы факторы, сдерживающие активацию функционирования малых и средних предприятий в инновационной сфере, среди которых: недостаточное развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства; недостаточный объем бюджетных средств на научно-техническую сферу; отсутствие венчурного капитала и недооценка венчурного и фондового механизмов; недостаточно стабильное финансовое состояние предприятий; слабое стимулирование развития инновационной системы негосударственного финансирования (отсутствие венчурного финансирования); административные барьеры (по данным зарубежных экспертов, до 8% выручки предпринимателей расходуется на преодоление административных барьеров); отсутствие комплексного законодательного обеспечения инновационного предпринимательства; отсутствие мотивации со стороны предпринимателей за использованием результатов бюджетных научных исследований в инновационной сфере; недостаточно эффективное развитие инновационной предпринимательской среды; недостаточный уровень инновационной культуры; ограниченный доступ к информационной инновационной среде; отсутствие системы поддержки малого инновационного предпринимательства на региональном уровне. Результаты проведенного научного исследования свидетельствуют о необходимости решения основных задач для развития инновационного предпринимательства в Украине в современных условиях хозяйствования. Среди них: формирование благоприятных институциональных, структурных, законодательных и других условий для развития инновационного предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг, в том числе путем широкого использования технологии «единого окна»; формирование эффективного конкурентоспособного сектора инновационного предпринимательства на основе стратегических взаимоотношений с крупным бизнесом, согласованности действий с органами управления на региональном и местном уровнях; обеспечение ускоренного экономического роста и устойчивости инновационного предпринимательства путем улучшения развития и поддержки малых и средних предприятий, усиления роли инновационного предпринимательства в структуре валового регионального продукта в условиях интенсификации регионального развития Украины, повышения качества жизни населения в городах и регионах.Разработаны предложения по развитию инновационного предпринимательства на принципах публично-частного партнерства. Для улучшения ситуации в инновационном предпринимательстве в ближайшей перспективе целесообразно осуществление ряда следующих мероприятий: анализ реального состояния развития инновационного предпринимательства; рост количества малых предприятий в инновационной сфере с максимальным приближением к стандартам построения инновационной экономики; создание условий для сокращения расходов малых предприятий по внедрению новой продукции для повышения конкурентоспособности; обеспечение доступа малых инновационных предприятий к различным источникам финансирования для снижения расходов по внедрению инновационной продукции; осуществление отбора проектов, требующих субсидий; формирование системы подготовки специалистов для инновационной сферы, которая в дальнейшем должна быть постепенно интегрирована в международную систему; создание государственного научно-методического центра развития многоуровневой системы подготовки специалистов в сфере инноваций; формирование объектов инновационной инфраструктуры, например, консорциума, основной задачей которого должен быть поиск и реализация крупных инновационных проектов, связанных, как правило, с использованием новых технологий. uk_UA
dc.description.sponsorship The research was conducted within the research project of IIE of NAS of Ukraine «Development of public-private partnerships in the modernization of the coal industry and thermal power» (state registration number 0115U001638). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Development of Innovative Business on Principles Public-Private Partnerships uk_UA
dc.title.alternative Розвиток інноваційного бізнесу на принципах публічно-приватного партнерства uk_UA
dc.title.alternative Развитие инновационного бизнеса на принципах публично-частного партнерства uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1+334.72


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис