Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Stolyarov, V.F.
dc.contributor.author Artemenko, D.M.
dc.date.accessioned 2016-11-24T17:33:50Z
dc.date.available 2016-11-24T17:33:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally / V.F. Stolyarov, D.M. Artemenko // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 4 (42). — С. 105-110. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109326
dc.description.abstract This article offers the standardized mechanisms of the market assessment rights requirement for obligations of different quality categories arising as a result of the bank credit operations implementation. Specific approaches and assessment methods are relevant both to the existing legislation of the professional appraisal activity implementation in Ukraine and to national and international assessment standards, and meet the criteria of the National Bank of Ukraine on the calculation of credit risk. The proposed assessment model allows to determine the assessment rights requirement for obligations by the formed credit portfolio of the bank at minimum cost and the lack of sufficient information concerning the object assessment. uk_UA
dc.description.abstract У статті запропоновані уніфіковані механізми оцінки прав вимоги за зобов'язаннями різних категорій якості, що виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій. Конкретні підходи та методи оцінки, відповідають чинному законодавству щодо здійснення професійної оціночної діяльності в Україні, а також національним і міжнародним стандартам оцінки та задовольняють вимогам положень Національного банку України про порядок розрахунку ризику кредиту. Запропонована модель оцінки дозволяє визначити вартість прав вимоги зобов'язань за сформованим кредитним портфелем банку, за мінімальних витрат та браком достатньої інформації відносно об'єкту оцінки. uk_UA
dc.description.abstract В статье предложены унифицированные механизмы оценки прав требования по обязательствам различных категорий качества, возникающих в результате осуществления банком кредитных операций. Конкретные подходы и методы оценки, соответствуют действующему законодательству по осуществлению профессиональной оценочной деятельности в Украине, а также национальным и международным стандартам оценки и удовлетворяют требованиям положений Национального банка Украины о порядке расчета риска кредита. Предложенная модель оценки позволяет определить стоимость прав требования обязательств по сложившемуся кредитному портфелю банка, при минимальных затратах и нехватке достаточной информации относительно объекта оценки. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally uk_UA
dc.title.alternative Особливості визначення ринкової вартості прав вимоги за зобов'язаннями, що виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій різних категорій якості, які забезпечені та не забезпечені заставою uk_UA
dc.title.alternative Особенности определения рыночной стоимости прав требования по обязательствам, возникающим вследствие осуществления банком кредитных операций различных категорий качества, которые обеспечены и не обеспечены залогом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.242:336.77


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис