Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Столяров, В.Ф.
dc.contributor.author Островецький, В.І.
dc.date.accessioned 2016-10-24T14:52:23Z
dc.date.available 2016-10-24T14:52:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 87-94. — Бібліогр.: 36 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107699
dc.description.abstract Розглянуто проблеми формування фінансового капіталу підприємства, а також його структури залежно від впливу різноманітних факторів. Проаналізовано основні підходи оптимізації обсягів власного і позикового капіталу, а також чинники, які впливають на співвідношення цих пропорцій. Виявлено та охарактеризовано особливості формування структури фінансового капіталу компаній під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Серед зовнішніх факторів найбільш значущими є: макроекономічна динаміка; поточна грошово-кредитна та бюджетно-податкова політика; бізнес-ризики; розвиненість ринків капіталу. Основними внутрішніми факторами є: вид економічної діяльності; вік та розмір компанії; тривалість операційних циклів виробництва. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены проблемы формирования структуры финансового капитала предприятия в зависимости от влияния различных факторов. Проанализированы основные подходы оптимизации объемов собственного и заемного капитала, а также факторы, влияющие на соотношение этих предложений. Выявлены и охарактеризованы особенности формирования структуры финансового капитала компаний под влиянием внешних и внутренних факторов. Среди внешних факторов наиболее значимы: макроэкономическая динамика; текущая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика; бизнес-риски; развитость рынков капитала. Основными внутренними факторами являются: вид экономической деятельности; возраст и размер компании; продолжительность операционных циклов производства. uk_UA
dc.description.abstract Discussed the problems of formation of structure of the company's financial capital, depending on the influence of various factors. It analyzed the main approaches to optimize the volume of equity and debt, as well as factors that affect the ratio of these proportions.Identified and characterized features of formation of structure of the companies of financial capital under the influence of external and internal factors. Among the most significant external factors: macroeconomic dynamics; the current monetary and fiscal policy; business risks; development of capital markets. The main internal factors are economic activity; age and size of the company; the duration of the operating cycles of production. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Фінанси uk_UA
dc.title Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств uk_UA
dc.title.alternative Основы и факторы формирования структуры финансового капитала предприятий uk_UA
dc.title.alternative Fundamentals and Factors of Formation of the Structure of the Financial Capital Enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336:658.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис