Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Конкурентні фактори сучасних маркетингових аспектів глобализації на Евразійському просторі та роль Кримського региону в них

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Анфалов, А.О.
dc.date.accessioned 2010-08-04T14:20:20Z
dc.date.available 2010-08-04T14:20:20Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Конкурентні фактори сучасних маркетингових аспектів глобализації на Евразійському просторі та роль Кримського региону в них / А.О. Анфалов // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 73. — С. 76-80. — Бібліогр.: 14 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10659
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду, оцінці, пошуку та аналізу основних конкурентних факторів сучасних маркетингових аспектів світової глобалізації. Розглядається та оцінюється роль України і Кримського регіону в контексті означених процесів. Схематично узагальнені деякі проблеми та виклики глобалізації та Європейської інтеграції. Приведені приклади корисного для вивчення та застосування світового досвіду протягування інвестицій в рамках вільних економічних зон, кластерів, територій приоритетного розвитку в деяких країнах Європи, Азійсько-Тихоокеанського регіону, інших регіонів планети, в порівнянні з серйозними структурними макроекономічними прорахунками в Україні та недоліками інфраструктурного плану. Показані основні вітчизняні проблеми і напрямки притоку інвестицій та забезпечення конкурентноздатності підприємств, товаровиробників, соціально-ринкової інфраструктури і регіональних економик. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена рассмотрению, оценке, поиску и анализу основных конкурентных факторов современных маркетинговых аспектов мировой глобализации. Рассматривается и оценивается роль Украины и Крымского региона в контексте этих процессов. Схематично обобщены некоторые проблемы и вызовы глобализации и Европейской интеграции. Приведены примеры полезного для изучения и использования мирового опыта привлечения инвестиций в рамках свободных экономических зон, кластеров, территорий приоритетного развития в некоторых странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, других регионов планеты, в сравнении с серьезными структурными макроэкономическими просчетами в Украине и недостатками инфраструктурного плана. Показаны основные отечественные проблемы и направления притока инвестиций и обеспечения конкурентоспособности предприятий, товаропроизводителей, социально-рыночной инфраструктуры и региональных экономик. uk_UA
dc.description.abstract This article is dedicated to the following problems: to overlook, estimate, to search and analyze the basic competitive factors of modern marketing aspects of World globalization. The role of Ukraine and Crimean region is overlooked and estimated in context of those processes. Some problems and challenges of globalization and European integration are schematically summarized. The examples are given of useful World experience to attract investments inside free economic zones, clusters, territories of priority development in some countries of Europe, Asian-Pacific region, also in some other planetary regions, in comparison with serious structural macroeconomic mistakes in Ukraine and drawbacks of infra-structural plane. The basic Ukrainian domestic problems and guidelines are shown to attract investments and to provide the competitiveness of enterprises, good manufacturers, social and market inner structure and regional economies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.subject Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Конкурентні фактори сучасних маркетингових аспектів глобализації на Евразійському просторі та роль Кримського региону в них uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис