Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні тенденції формування механізмів саморозвитку регіону в умовах децентралізації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гріневська, С.М.
dc.date.accessioned 2016-09-07T04:51:36Z
dc.date.available 2016-09-07T04:51:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Сучасні тенденції формування механізмів саморозвитку регіону в умовах децентралізації / С.М. Гріневська // Економіка промисловості. — 2016. — № 2 (74). — С. 5-16. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105708
dc.description.abstract В Україні неповною мірою використовується самостійність суб’єктів регіонального управління, встановлена законодавчими актами. Досвід діяльностімісцевих органів влади підтверджує тенденцію збільшення функцій, що ними виконуються за рахунок делегування на нижчі рівні значної кількості повноважень й управлінських функцій. У даний час формується конституційна реформа, згідно з якою саме на регіональному рівні мають бути вирішені основні проблеми та визначені відповідальні за здійснення соціально-економічної політики щодо регіонального планування, прогнозування, управління технічним розвитком, соціальною сферою, кредитно-фінансовою та зовнішньоекономічною діяльністю, з поступовим відведенням ролі держави до координації, взаємоузгодження інтересів усіх учасників процесу регіонального управління. Державне регулювання розвитку регіонів має забезпечувати регуляторні функції: стимулювання економічного зростання, раціональне використання трудового потенціалу, забезпечення прогресивних зрушень у галузевій і територіальній системах, підтримку експорту продукції та послуг. Головними цілями державного управління регіональним розвитком є забезпечення економічної та соціальної стабільності, захист вітчизняних виробників на світових ринках, регулювання майнових відносин, забезпечення самодостатнього самостійного розвитку кожного регіону. uk_UA
dc.description.abstract В Украине не в полной мере используется самостоятельность субъектов регионального управления, установленная законодательными актами. Опыт деятельности местных органов власти подтверждает тенденцию увеличения функций, которые ими выполняются за счет делегирования на низшие уровни значительного количества полномочий и управленческих функций. В настоящее время формируется конституционная реформа, согласно которой именно на региональном уровне должны быть решены основные проблемы и назначены ответственные за проведение социально-экономической политики по региональному планированию, прогнозированию, управлению техническим развитием, социальной сферой, кредитно-финансовой и внешнеэкономической деятельностью, с постепенным отведением роли государства к координации, согласованию интересов всех участников процесса регионального управления. Государственное регулирование развития регионов должно обеспечивать регуляторные функции: стимулирование экономического роста, рациональное использование трудового потенциала, обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой и территориальной системах, поддержку экспорта продукции и услуг. Главными целями государственного управления региональным развитием являются обеспечение экономической и социальной стабильности, защита отечественных производителей на мировых рынках, регулирование имущественных отношений, обеспечение самодостаточного самостоятельного развития каждого региона. uk_UA
dc.description.abstract In Ukraine independence of regional management objects set by legislative acts is not fully used. Experience of local authorities’ activity confirms the tendency of increasing functions that are performed by means of delegating significant amount of responsibilities and management functions to lower levels. Currently Constitutional reform is being formed. In accordance with the reform the problems and responsibilities that concern regional level, such as socio-economic policy in regional planning, forecast, technical management development, social sphere management, credit-financial and external economic activity, are to be solved at this level with gradual giving to the state the role of coordination and inter correspondence of the interests of all the members of regional management process. State regulation of regional development is to provide regulating functions: economic growth stimulation, rational usage of human resources potential, provision of progress in branch and territorial systems, support of products and services export. And the main aim of state regulation of regional development is to provide economic and social stability, local producers’ protection at international markets, property relations regulation, and the support of independent self-sufficient development of every region. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку промисловості uk_UA
dc.title Сучасні тенденції формування механізмів саморозвитку регіону в умовах децентралізації uk_UA
dc.title.alternative Современные тенденции формирования механизмов саморазвития региона в условиях децентрализации uk_UA
dc.title.alternative Modern tendencies of forming region’s self-development mechanisms in terms of decentralization uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.1:334.012.74


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис