Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Улада непарушнасці і памяці: «старина» і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст.

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Груша, А.
dc.date.accessioned 2016-07-09T17:49:32Z
dc.date.available 2016-07-09T17:49:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Улада непарушнасці і памяці: «старина» і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст. / А. Груша // Соціум. Альманах соціальної історії. — 2013. — Вип. 10. — С. 216-245. — Бібліогр.: 145 назв. — біл. uk_UA
dc.identifier.issn 1995-0322
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/104454
dc.description.abstract Стаття присвячена такому середньовічному феномену як старовина – одній із вищих релігійних, правових, соціальних, політичних і моральних цінностей, нормі і моделі поведінки, способу мислення і діяльності, одній із найважливіших категорій релігії, фактору соціального і майнового статусу, одному зі способів владарювання й управління, формі пам’яті. Робиться наступний висновок. Зі старовиною могли конкурувати тільки дуже привабливі нововведення – права, які були такими ж «добрими» з точки зору суспільного оцінювання, як і старовина. Це – права, які в історичних джерелах XV–XVI ст. так і називались «добрі», «добровільні», «як в Польщі». Переваги доброго християнського права підірвали абсолютний авторитет старовини, зруйнували уявлення про її вищу правову цінність. Ця якість була притаманна також і новим правам. Останні містили в собі потужний потенціал оновлення суспільства у напрямку лібералізації і гуманізації. Цілий ряд нововведень кваліфікувався не просто як «добрі» і «вільні» права, але й як «християнські» права. Дану кваліфікацію прав необхідно розглядати в культурному сенсі. Нові громадянські і майнові права ототожнювались із християнством, були органічною частиною християнської релігії, втілювали її. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена такому средневековому феномену как старина – одной из высших религиозных, правовых, социальных, политических и нравственных ценностей, норме и модели поведения, способу мышления и деятельности, одной из важнейших категорий религии, фактору социального и имущественного положения, одному из способов властвования и управления, форме памяти. Делается следующий вывод. Со стариной могли конкурировать только очень привлекательные новшества – права, которые были такими же «добрыми» с точки зрения общественной оценки, как и старина. Это – права, которые в исторических источниках XV–XVI вв. так и назывались «добрые», «добровольные», «как в Польше». Преимущества доброго христианского права подорвали абсолютный авторитет старины, разрушали представление об её высшей правовой ценности. Этим качеством стали обладать также и новые права. Последние содержали в себе мощный потенциал обновления общества в направлении либерализации и гумманизации. Целый ряд новшеств квалифицировался не просто как «добрые» и «вольные» права, но и как «христианские» права. Данную квалификацию прав необходимо рассматривать в культурном смысле. Новые гражданские и имущественные права отождествлялись с христианством, являлись органической частью христианской религии, воплощали её. uk_UA
dc.description.abstract The article deal with such medieval phenomenon as «old ways», one of the higher religious, legal, social, economic, political and moral values, the norm and model of behaviour, the way of thinking and activity, one of the main categories of religion, the factor of social and a property status, one of the ways of domination and governments, the frame of memory. The following conclusion are made. Very attractive innovations could compete to old ways – the rights which were same «good» from the point of view of a public value, as old ways. These were the rights which in historical sources of the fifteenth–sixteenth centuries were named as «good», «free», «as in the Poland». Advantages of the good Christian right undermined absolute authority of olden old ways, destroyed imagination about its higher legal value. The new rights started to possess these quality too. They comprised powerful potential of updating of a society in a liberalisation and humanisation direction. Variety of innovations was qualified not only as «good» and «free» rights, but also as the «Christian» rights. It is necessary to consider the given qualification of the rights in cultural sense. New civil and property rights were identified with Christianity, were an organic part of Christian religion, embodied it. uk_UA
dc.language.iso be uk_UA
dc.publisher Інституту історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Соціум. Альманах соціальної історії
dc.subject Антропологія права uk_UA
dc.title Улада непарушнасці і памяці: «старина» і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст. uk_UA
dc.title.alternative Влада непорушності і пам’яті: «старина» і її трансформація в XV – першій третині XVI ст. uk_UA
dc.title.alternative Власть нерушимости и памяти: «старина» и её трансформация в XV – первой трети XVI в. uk_UA
dc.title.alternative The power of the constancy and of memory: «antiquity» and its transformations in XV – the first third of the XVI century uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис