Перегляд за автором "Тітов, Ю.О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Визначено протяжнiсть областi сполук з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в ряду двошарових перовськiтiв Sr₂LnInTiO₇. Синтезовано новi iндотитанати Sr₂LnInTiO₇ (Ln — La, Pr, Nd, Sm) при термообробцi еквiмолярних ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Встановлені границі морфотропного переходу шаруватої перовськітоподібної структури (ШПС) у ряду одношарових перовськітів Sr₃LnB^IIISnO₈ (B^III — Sc, In). Синтезовано Sr₃LnInSnO₈ (Ln — La, Pr, Nd), Sr₃LaScSnO₈ та методом ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначено границю областi з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) у ряду сполук типу Sr₂LnScTiO₇. Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₂TO₄+LnScO₃ або SrLn₂Sc₂O₇ +Sr₃Ti₂O₇ синтезовано новi скандатотитанати ...
 • Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (2007)
  The rated (a model of ideal layer perovskite-like structures) and experimental values of the periods of elementary cells of five-layer phases CaLn4–xLnIxTi5O17, SrLn4–xLnIxTi5O17, Ln5–xLnIxTi4FeO17 (Ln=La, Pr, Nd, LnI=Pr, ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Тимошенко, М.В.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2018)
  Встановлено умови заміщення атомів La на атоми Nd у шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) титанату BaLa₄Ti₄O₁₅. Методом рентгенівської дифракції порошку визначено ШПС фази BaLa₂,₅Nd₁,₅Ti₄O₁₅ зі ступенем заміщення, ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Бабарик, А.А.; Тимошенко, М.В. (Доповіді НАН України, 2017)
  Термообробкою спільно закристалізованих нітратів синтезовано фазу Sr₀,₇Ca₀,₃LaInO₄ і методом рентгенівської дифракції порошку визначено її шарувату перовськітоподібну структуру (ШПС). Установлено ізоструктурність ...
 • Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С.; Кузьмін, Р.М.; Краєвська, Я.А.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2017)
  Методом імпедансної спектроскопії досліджено температурні та частотні залежності електропровідності і діелектричної проникності кераміки сполук типу A^IILnnB^IIInO3n+1 (A^II = Sr, Ba, Ln = La, Eu, B^III = Sc, In, n = 1, ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2019)
  Методами рентгенівської порошкової дифракції встановлено умови заміщення атомів стронцію у шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) SrLaScO₄ по типу Sr₁₋ₓCaₓLaScO₄: 0 ≤ x ≤ 0,3. Методом Рітвельда визначено орторомбічну ...
 • Білявина, Н.М.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С. (Украинский химический журнал, 2009)
  При температурі 700 °С на повітрі досліджено кінетику ізотермічного окиснення сполук та фаз, які існують у багатій на мідь області концентрацій системи Y—Cu—Ga. Встановлено, що незалежно від кристалічної структури фаз ...
 • Шабалін, Б.Г.; Тітов, Ю.О.; Чумак, В.В.; Вишневський, О.А.; Богачова, Д.О. (Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища, 2011)
  Показана можливість ізоморфного заміщення іонів Ba^2+ в структурі залізистого голандиту BaFe2Ti6O16 на іони Sr^2+ і Cs^+ — потенційні складові радіоактивних відходів. Визначено області термостабільності структури голандиту ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (2008)
  The crystal slab perovskite-like structure of individual compound BaLa₂Ti₃O₁₀ synthesized by the heating of co-precipitated hydroxy-carbonates has been determined by X-ray powder diffraction, and its peculiarities are analyzed.
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (Доповіді НАН України, 2010)
  Методом порошкової рентгенiвської дифракцiї визначено кристалiчну шарувату перовськiтоподiбну структуру iндивiдуальних сполук BaNd2Ti3O10 й BaSm2Ti3O10, синтезованих термообробкою сумiсноосаджених гiдроксикарбонатiв, та ...
 • Тітов, Ю.О.; Бєлявіна, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А. (2008)
  The crystal slab perovskite-like structure of compound BaPr₂Ti₃O₁₀ synthesized by the heating of co-precipitated hydroxy-carbonates has been determined by X-ray powder diffraction, and its peculiarities are analyzed.
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Методом рентгеноструктурного аналiзу порошку визначено шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС) нiобату Sr₃LaNb₃O₁₂, який синтезовано низькотемпературною (1120 К) термообробкою спiльноосаджених гiдроксикарбонатiв. ...
 • Білявина, Н.М.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С. (Украинский химический журнал, 2009)
  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук YCu₆ (структура типу TbCu₇), YCu₄ (?), Y₁₄Cu₅₁ (Gd₁₄Ag₅₁) та фаз: 1 — YCu₆.₀₋₅.₅Ga₆.₀₋₆.₅ (ThMn₁₂), 2 — YCu₆.₈Ga₄.₂ (BaCd₁₁), 3 — YCu₆.₄Ga₄.₆ (SmCu₆.₂Ga₄.₈), 4 — ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2016)
  Встановлено умови ізовалентного заміщення атомів Ba в шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) BaLa₂In₂O₇ по типу Ba₁₋x SrxLa₂In₂O₇ (0 6 x 6 0,75). Методом рентгенівської дифракції на порошку визначено ШПС індатів ...
 • Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методами монокристала та порошку визначено кристалічну структуру і уточнено склад шести багатих на галій фаз системи Y–Cu–Ga. Показано, що структури усіх цих фаз можна отримати з ромбічно деформованої підгратки типу BaAl4 ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
  Синтезовано сполуки La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe, In). Методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС) стехiометричних сполук La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe). Встановлено ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2016)
  За керамiчною технологiєю (прекурсори — чотиришаровий Sr₅Nb₄O₁₅+перовськiт SrZrO₃, T = 1670 K) синтезовано п’ятишаровий нiобатоцирконат Sr₆Nb₄ZrO₁₈ та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено його шарувату ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначенi границi областей iз шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в рядах сполук типу Sr₂LnB^IIISnO₇ (B^III — Sc, In). Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₃Sn₂O₇ + SrLn₂Sc₂O₇ i Sr₂SnO₄ + LnInO₃ ...