Перегляд за автором "Волков, Р.А."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Руснак, Т.О.; Доліба, І.М.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Физиология и биохимия культурных растений, 2013)
  Досліджено зміни активності гваяколпероксидази (РОD) у відповідь на тепловий стрес у рослин Arabidopsis thaliana дикого типу (екотип Columbia 0) i в нокаутної за геном каталази 2 (Саt2) мутантної лінії КО-Саt2, яка має ...
 • Пиріжок, Р.Ю.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Физиология и биохимия культурных растений, 2009)
  Досліджували вплив теплового стресу на активність пероксидази у проростках кукурудзи. Встановлено, що максимальне її підвищення спостерігається в умовах жорсткого теплового стресу (44 °С), тоді як в умовах помірного теплового ...
 • Буздуга, І.М.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Физиология растений и генетика, 2014)
  Досліджували оксидативні пошкодження, спричинені тепловим стресом, з’ясовували функціональну роль аскорбатпероксидази (АРХ) на ранній стадії стресової відповіді Nicotiana tabacum.
 • Андрєєв, І.О.; Волков, Р.А.; Козерецька, І.А.; Парнікоза, І.Ю.; Спірідонова, К.В.; Кир'яченко, С.С.; Майданюк, Д.М.; Кунах, В.А. (Український антарктичний журнал, 2012)
  З метою вивчення генетичного поліморфізму D. antarctіca Desv. та філогенетичних зв’язків між рослинами Антарктики та з-поза її меж проведено RAPD-аналіз та порівняльний аналіз послідовностей ділянки ВТС1-2 рДНК. Вивчено ...
 • Пиріжок, Р.Ю.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2009)
  Делеційний аналіз промотора був використаний для картування елементів відповідальних за індукцію гена аскорбат пероксидази 2 (АРХ2) Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу. Різні фрагменти промотора поєднували з ...
 • Доліба, І.М.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2010)
  Досліджено зміни каталазної активності (САТ) за дії теплового шоку у рослин Arabidopsis thaliana дикого типу (екотип Col 0) та в нокаутного мутанта за геном аскорбат пероксидази 2 (Apx2) KO-25. У рослин A. thaliana дикого ...
 • Доліба, І.М.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Физиология и биохимия культурных растений, 2010)
  Фермент каталаза знайдений у всіх групах еукаріотичних організмів. Він локалізований в пероксисомах і цитозолі, відіграє головну роль у регулюванні внутрішньоклітинного вмісту пероксиду водню. Відомо кілька методик визначення ...
 • Череватов, О.В.; Волков, Р.А. (Доповіді НАН України, 2011)
  Досліджено молекулярну організацію і еволюцію 5S рДНК у метелика Satyrus drias. Виявлено, що вид має незвичайно довгий 5S рДНК повтор, який містить 120 пн, що належать кодуючій ділянці, та 959 пн, що належать міжгенному ...
 • Череватов, О.В.; Волков, Р.А. (Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2010)
  У геномі Polyommatus icarus (Lepidoptera: Lycaenidae) виявлено два варіанта повторів 5S рДНК. Ці варіанти суттєво відрізняються між собою за довжиною та нуклеотидною послідовністю міжгенних спейсерів (МГС), хоча окремі ...
 • Тинкевич, Ю.О.; Волков, Р.А. (Доповіді НАН України, 2014)
  Дiлянки геному, що кодують 5S рРНК (5S рДНК), присутнi у всiх еукарiотичних органiзмiв i являють собою привабливу модель для дослiдження механiзмiв молекулярної еволюцiї тандемно органiзованих повторюваних послiдовностей ...
 • Череватов, О.В.; Волков, Р.А. (Цитология и генетика, 2011)
  В геномі східноєвропейського метелика Melitaea tri-via виявлено два різних варіанти повторюваної одиниці 5S рДНК. Обидва варіанти повторів містять ділянку довжиною 120 п.н., що кодує 5S рРНК, проте характеризуються різною ...
 • Тинкевич, Ю.О.; Волков, Р.А. (Цитология и генетика, 2014)
  З метою вивчення молекулярної організації ділянки геному, що кодує 5S рРНК у диплоїдного виду Rosa rugosa, клоновано та секвеновано декілька повторюваних одиниць 5S рДНК. Аналіз отриманих послідовностей показав наявність ...
 • Пиріжок, Р.Ю.; Волков, Р.А.; Панчук, І.І. (Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2008)
  Зміни активності гваяколпероксидази (POD) за дії теплового стресу було досліджено у рослин арабідопсису дикого типу та у двох ліній нокаут-мутантів по аскорбатпероксидазі 2 (Apx2). Після 2 годин дії помірного теплового ...