Перегляд за автором "Білявина, Н.М."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методами монокристала та порошку визначено кристалічну структуру і уточнено склад шести багатих на галій фаз системи Y–Cu–Ga. Показано, що структури усіх цих фаз можна отримати з ромбічно деформованої підгратки типу BaAl4 ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
  Синтезовано сполуки La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe, In). Методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС) стехiометричних сполук La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe). Встановлено ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2016)
  За керамiчною технологiєю (прекурсори — чотиришаровий Sr₅Nb₄O₁₅+перовськiт SrZrO₃, T = 1670 K) синтезовано п’ятишаровий нiобатоцирконат Sr₆Nb₄ZrO₁₈ та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено його шарувату ...
 • Наконечна, О.І.; Білявина, Н.М.; Остапенко, Р.В.; Курилюк, А.М.; Макара, В.А. (Доповіді НАН України, 2019)
  Досліджено магнітну сприйнятливість нанорозмірного карбіду NiCx (x ≤ 0,33) із дефектною кубічною структурою типу сфалериту (а = 0,3549 нм), синтезованого методом механохімічного сплавлення суміші порошків нікелю та ...
 • Наконечна, О.І.; Білявина, Н.М.; Дашевський, М.М.; Курилюк, А.М.; Макара, В.А. (Доповіді НАН України, 2019)
  Нанорозмірний карбід NiCx (x ≤ 0,33) із дефектною кубічною структурою типу сфалериту (а = 0,3549 нм) синтезовано методом механохімічного сплавлення суміші порошків нікелю та багатостінних вуглецевих нанотрубок в ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначенi границi областей iз шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в рядах сполук типу Sr₂LnB^IIISnO₇ (B^III — Sc, In). Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₃Sn₂O₇ + SrLn₂Sc₂O₇ i Sr₂SnO₄ + LnInO₃ ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2017)
  Проаналізовані особливості будови міжблочної границі в шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) сполук типу AnBn₋₁O₃n. Виявлено ряд взаємозв’язків між складом сполук типу AnBn₋₁O₃n, товщиною їх перовськітоподібних ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Методом рентгенiвської порошкової дифракцiї визначено шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС) CaPr₃GdTi₅O₁₇ (пр. гр. P21/b, a = 0,7671(3) нм, b = 3,145(1) нм, c = 0,5444(2) нм, γ = 96,99(2) °, RB = 0,086). Встановлено ...
 • Чернієнко, О.І.; Бочечка, О.О.; Ткач, В.М.; Білявина, Н.М.; Петасюк, Г.А.; Романко, Л.О.; Гаврилова, В.С.; Філатов, Ю.Д. (Сверхтвердые материалы, 2015)
  Досліджено кристалізацію алмазу в системі Mg–Zn–B–C в умовах його термодинамічної стабільності, фазові перетворення, які відбуваються при отриманні сплаву-розчинника вуглецю та кристалізації алмазу, структуру сплаву і ...
 • Петруша, І.А.; Туркевич, В.З.; Осіпов, О.С.; Соколов, О.М.; Смірнова, Т.І.; Стратійчук, Д.А.; Сліпченко, К.В.; Ткач, В.М.; Бушля, В.М.; Білявина, Н.М.; Ошовська, А.Ю. (Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения, 2017)
  Вивчено особливості структури полікристалів кубічного нітриду бору (ПcBN), отриманих прямим конверсійним спіканням (ПКС) порошкових і масивних CVD матеріалів графітоподібного BN при тисках 7,7 і 10,5 ГПа у температурному ...
 • Беженар, М.П.; Коновал, С.М.; Романенко, Я.М.; Ткач, В.М.; Білявина, Н.М. (Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения, 2015)
  Досліджено фазовий і елементний склад надтвердих композитів системи cBN-Al, одержаних реакційним спіканням при високому тиску, виявлено незбіжність даних рентгеноструктурного та мікрорентгеноспектрального аналізу, а саме ...
 • Стратійчук, Д.А.; Туркевич, В.З.; Бушля, В.М.; Штоль, Я.-Е.; Білявина, Н.М. (Доповіді НАН України, 2019)
  Досліджено процеси формування керамо-матричних матеріалів у системі cBN(Al)—SiB₄—WC за умов високих тисків (7,7 ГПа) в температурному інтервалі 1600—2300 °C. Показано, що для вибраної нами композиції (BL-група) 60 об. % ...
 • Коновал, С.М.; Гарбуз, Т.О.; Беженар, М.П.; Божко, С.А.; Нагорний, П.А.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я. (Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения, 2009)
  Reactionary interacting has been investigated at sintering in carbide and steel apparatuses of high pressure of cubic nitride of boron composites from a charge cBN–Al and cBN–Al–TiB2 depending on the aluminium content ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, В.М. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійні бориди Ni23−xMexB6 типу Cr23C6 синтезовані методом реакційного спікання при високому тиску 8 ГПа і температурі 1200 °С з порошків нікелю та диборидів TiB2, ZrB2, HfB2. Уточнено кристалічну структуру цих боридів, ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, С.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійний борид Ni23−xAlxB6 типу Cr23C6 синтезовано методом реакційного спікання в умовах високого тиску 8 ГПа при 1200 °С. Уточнено кристалічну структуру вказаного бориду, а також бориду такого самого вихідного складу, ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А. (2009)
  Термообробкою спiльнозакристалiзованих нiтратiв синтезовано iндати SrLnInO4 (Ln — La, Pr) i BaLaInO4 та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено їх кристалiчну шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС). ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (Доповіді НАН України, 2010)
  Синтезовано iндати BaLn2In2O7 (Ln = La, Pr, Nd) та методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено їх кристалiчнi шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС). Проаналiзовано особливостi будови двошарової ШПС BaLn2In2O7 ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Рожков, М.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Термообробкою сумісноосаджених гідроксидів синтезований перший Sc-вмісний представник сімейства сполук типу AnBn−1O3n складу La5Ti3ScO15. Методом рентгенівської порошкової дифрактометрії визначено кристалічну шарувату ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П.; Чумак, В.В. (2009)
  Синтезовано скандати BaLn2Sc2O7 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd), методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено їх кристалiчнi шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС). Проаналiзовано особливостi будови двошарової ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (2009)
  Термообробкою спiльно закристалiзованих нiтратiв синтезовано новий скандат SrEuScO4 та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено його кристалiчну шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС). Уточнено межу ...