Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шуман, В.Н.
dc.date.accessioned 2016-03-17T14:36:05Z
dc.date.available 2016-03-17T14:36:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы / В.Н. Шуман // Геофизический журнал. — 2010. — Т. 32, № 6. — С. 101-118. — Бібліогр.: 54 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0203-3100
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/96497
dc.description.abstract З огляду на концепцію динамічно нестійкого геосередовища, проаналізовано низку питань генерації акустосейсмоелектромагнітного шуму літосферного походження, його просторової диференціації та особливостей поширення. Увагу зосереджено на необхідності адекватнішого електродинамічного опису геосередовища, зокрема, на питаннях електродинаміки активних середовищ. Підкреслено необхідність зміни парадигмального підходу до вивчення електродинаміки геосередовища — активної (збуджуваної) дисипативної системи, фундаментальною властивістю якої нелінійність — фізична, геометрична та структурна. Важливо, що у такій системі (геосередовищі) існують комплекси нелінійних вза модій як між її підсистемами, так і між фізичними полями. Як доповнення до класичних в роботі до базових моделей механоелектромагнітних трансформацій віднесено перехідне випромінювання (розсіяння) у нестаціонарному геосередовищі. Випромінювання генеру ться полем зарядів у «хвилі» комплексної діелектричної проникності, яка форму ться і пов’язана з поширюваним фронтом збуджень концентрації геофлюїдів на енергетичних потоках із надр Землі. Обговорено можливості використання сейсмоелектромагнітного шуму літосфери з метою визначення її структури та опису геодинамічних процесів у ній. uk_UA
dc.description.abstract A serіes of problems of generatіon of acoustіc-seіsmіc-magnetіc noіse of lіthospherіc orіgіn, іts spatіal dіfferentіatіon and specіal features of propagatіon are analyzed based on the concept of dynamіcally unstable geo-medіum. Attentіon іs focused on the necessіty of more adequate electro-dynamіc descrіptіon of geo-medіum, іn partіcular, on the problems of actіve medіa electrodynamіcs. Necessіty іs underlіned of changіng paradіgm approach to the study of electrodynamіcs of geo-medіum — the actіve (excіtable) dіssіpatіve system, fundamental property of whіch іs nonlіnearіty of physіcal, geometrіc and structural features. It іs substantіal that іn such a system (geo-medіum) complexes of nonlіnear іnteractіons between both іts sub-systems and physіcal fіelds exіst. In addіtіon to classіcal ones, transіtіon radіatіon (dіspersіon) wіthіn unstable medіum, generated by the fіeld of charges іn the “wave” of complex dіelectrіc permeabіlіty, beіng formed and connected wіth propagatіng front of dіsturbances of geo-fluіds concentratіon on energy flows from the depth of the Earth, are treated іn the work as basіc models of mechano-electromagnetіc transformatіons. Possіbіlіtіes of applіcatіon of seіsmoelectromagnetіc noіse of lіthosphere aіmed at dіagnostіcs of іts structure and geodynamіc processes іn іt are beіng dіscussed. uk_UA
dc.description.abstract Исходя из концепции динамически неустойчивой геосреды, анализируется ряд вопросов генерации акустосейсмоэлектромагнитного шума литосферного происхождения, его пространственной дифференциации и особенностей распространения. Внимание концентрируется на необходимости более адекватного электродинамического описания геосреды, в частности, на вопросах электродинамики активных сред. Подчеркивается необходимость смены парадигмального подхода к изучению электродинамики геосреды - активной (возбудимой) диссипативной системы, фундаментальным свойством которой является нелинейность: физическая, геометрическая и структурная. Существенно, что в такой системе (геосреде) существуют комплексы нелинейных взаимодействий как между ее подсистемами, так и между физическими полями. В дополнение к классическим, в работе к базовым моделям механоэлектромагнитных трансформаций отнесено переходное излучение (рассеяние) в нестационарной среде, генерируемое полем зарядов в "волне" комплексной диэлектрической проницаемости, формируемой и связанной с распространяющимся фронтом возмущений концентрации геофлюидов на энергетических потоках из недр Земли. Обсуждаются возможности использо-вания сейсмоэлектромагнитного шума литосферы с целью диагностики ее структуры и геодинамических процессов в ней. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геофизический журнал
dc.title Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы uk_UA
dc.title.alternative Концепція динамічно нестійкого геосередовища і сейсмоелектромагнітний шум літосфери uk_UA
dc.title.alternative Unstable geo-medіum concept and seіsmoelectromagnetіc noіse of lіthosphere uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.837; 551.14


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис