Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриценко, П.Ю.
dc.date.accessioned 2014-10-16T20:12:53Z
dc.date.available 2014-10-16T20:12:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.) / П.Ю. Гриценко // Вісн. НАН України. — 2014. — № 6. — С. 21-30. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/69585
dc.description.abstract На картах Загальнослов’янського лінгвістичного атласу вперше у славістиці відтворено складну диференціацію слов’янських діалектів, їхні взаємозв’язки у межах слов’янського мовного простору як цілості. Цим відчутно змінено дотеперішні знання про лінгвальний феномен Славії, про архаїчне й інноваційне у сучасних слов’янських діалектах, про інтенсивність і напрями міжслов’янської мовної взаємодії та неслов’янські впливи на слов’янський континуум. Уперше в слов’янське мовознавство введено такий значний за обсягом і якісно новий емпіричний матеріал, значна частина якого залишалася невідомою дослідникам слов’янських мов. Синтез ідей великого міжнародного наукового колективу слов’янських діалектологів, узагальнення й розвиток осягнень національних лінгвістичних шкіл відкривають перспективи поглибленого вивчення інтегрального й специфічного у структурі кожної слов’янської мови, а також шляхів їх еволюції. uk_UA
dc.description.abstract На картах Общеславянского лингвистического атласа впервые в славистике отражена сложная дифференциация славянских диалектов, их взаимосвязи в славянском языковом пространстве как целостном континууме. Атлас существенно изменил существовавшие ранее представления о языковом феномене Славии, об архаическом и инновационном слое явлений в современных славянских диалектах, интенсивности и направленности межславянского языкового взаимодействия, о неславянских влияниях на славянский языковой мир. Впервые в лингвославистику введен объемный и качественно новый эмпирический материал, значительная часть которого оставалась неизвестной исследователям славянских языков. Синтез идей большого международного научного коллектива славянских диалектологов, обобщение и развитие достижений национальных лингвистических школ открывают перспективы углубленного исследования как интегральных, так и специфических явлений в структуре каждого из славянских языков, а также путей их эволюции. uk_UA
dc.description.abstract For the first time in the history of Slavonic studies, the maps of Slavic Linguistic Atlas display complicated differentiation of Slavonic dialects as well as their interrelations within the Slavonic linguistic areal seen as a whole. It brings a crucial change in the knowledge about Slavia as a linguistic phenomenon, archaic and innovative features in modern Slavonic dialects, intensity and directions of inter-Slavonic language interaction, and non-Slavonic influence upon the Slavonic linguistic continuum. The Atlas introduces a vast amount of essentially new linguistic data which were previously unknown to scholars. Being a synthesis of ideas and insights of a big international set of Slavonic dialectologists, generalizing and further developing achievements of national linguistic schools, the Atlas opens new vistas for advanced study of common and specific features within each Slavonic languages as well as their evolution. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject З кафедри Президії НАН України uk_UA
dc.title Загальнослов’янський лінгвістичний атлас – новий етап дослідження слов’янських мов (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 квітня 2014 р.) uk_UA
dc.title.alternative Общеславянский лингвистический атлас — новый этап исследования славянских языков uk_UA
dc.title.alternative The Slavic Linguistic Atlas — a new level in the study of the Slavonic languages uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис