Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Морфогенез метапластических изменений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Филоненко, Т.Г.
dc.contributor.author Килесса, А.В.
dc.contributor.author Голубинская, Е.П.
dc.contributor.author Биркун ст., А.А.
dc.date.accessioned 2013-06-08T18:59:52Z
dc.date.available 2013-06-08T18:59:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Морфогенез метапластических изменений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Т.Г.Филоненко, А.В. Килесса, Е.П. Голубинская, А.А. Биркун ст. // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 258-263. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45213
dc.description.abstract Метою дослідження є вивчення морфогенезу метапластичних змін слизової оболонки стравоходу, визначення діагностичних та прогностичних критеріїв при стравоході Барретта (СБ). Матеріалом для гістологічного та іммунногістохімічного дослідженнь стали біоптати слизової оболонки дистальної частини стравоходу 79 пацієнтів з клініко-ендоскопічними признаками СБ. Імуногістохімічне дослідження з використанням ЦК7 та ЦК20 характеризується високою чутливістю, специфічністю та точністю, що дозволяє визначити фенотип різних типів мета пластичних процесів при ендоскопічно верифікованному СБ. Помірно виражена експресія ЦК20, високий рівень експресії Кі67 та Р53 в епітелії слизової кардинального типу свідчить про трансформацію циліндричного гастрального епітелія у кишковий, що підтверджує наявність перехідної форми метаплазії у кишкову та може бути раннім діагностичним признаком розвитку СБ.Маркери Кі67 та Р53 є предикторами диспластичного та злоякісного переродження тканин у зв`язку з поступовим підвищенням їх експресії з максимальними значеннями у біоптатах аденокарциноми стравоходу. uk_UA
dc.description.abstract The aim of research was to study the morphogenesis of metaplastic changes in esophageal mucosa, to determine the diagnostic and prognostic criteria in Barrett esophagus (BE). Material for histological and immunnohistochemical research were mucosal biopsies of the distal esophagus from 79 patients with clinical and endoscopic indication of WB. Immunohistochemical research with using of CK7 and CK20 is characterized by high sensitivity, specificity and accuracy to determine the phenotype of different types of metaplastic processes under endoscopic diagnosed BE. Moderately pronounced CK20 expression, high Ki67 and p53 expression in the epithelium of cardic type mucosa are the evidence of transformation of cylindrical gastral epithelium into the intestinal and may be the early diagnostic criteria of BE. Markers Ki67 and P53 are predictors of dysplastic and malignant transformation of tissues due to the gradual increase in their expression with the highest values in biopsies of adenocarcinoma. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Морфогенез метапластических изменений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни uk_UA
dc.title.alternative Морфогенез метапластичних змін гастроезофагеальної хвороби uk_UA
dc.title.alternative Morphogenesis of metaplastic changes in gastroesophageal disease uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.329:616.071


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис